Ayuntamiento de Roda de Berà. ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo ordinario por tasa de reposición y la oferta pública de estabilización de la ocupación temporal del personal al servicio del Ayuntamiento de Roda de Berà para el año 202

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació ordinària per taxa de reposició i l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Ajuntament de Roda de Berà per a l'any 2022.

L'Ajuntament de Roda de Berà, sobre l'oferta pública d'ocupació ordinària i oferta pública d'estabilització, mitjançant decret núm. 2022-1577 d'avocació competència puntual i aprovació Oferta Pública Ordinària i d'Estabilització per l'any 2022 de data 25 de maig de 2022 ha resolt:

“Primer. AVOCAR puntualment la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, per l'aprovació de les Ofertes Públiques d'Ocupació Ordinària i d'Estabilització corresponent a l'exercici 2022.

Segon. APROVAR les Ofertes Públiques per l'any 2022, Ordinària i d'estabilització de l'ocupació temporal pel personal al servei de l'Ajuntament de Roda de Berà en el marc de la Llei 20/2021, de de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, que contenen les places que es detallen a continuació en els següents termes:

Proposta de places a oferta pública ordinària de 2022

Places de personal funcionari

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Nombre de places

Via

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

AE

SE

Policia

C1

1

Ordinària

Promoció Interna

255

AE

SE

Policia

C2

2

Ordinària

Concurs-oposició

257

AE

Tècnica

Tècnic/a Superior

A1

1

Ordinària

Concurs-oposició

218

AG

Tècnica

Tècnic/a Superior

A1

1

Ordinària

Concurs-oposició

279

 

Proposta de places a oferta pública ordinària de 2022

Places de personal laboral

Categoria

Nombre de places

Via

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

Cap de jardineria

1

Ordinària

Concurs-oposició

63

Oficial 1a paleta

1

Ordinària

 

80

Mestre

2

Ordinària

Concurs-oposició

137

 

Promoció Interna

137

Mestre

1 (Directora)

Ordinària

Promoció Interna

133

 

Proposta de places a oferta pública estabilització de 2022

Places de personal funcionari

Places ocupades des de gener 2018 segons art. 2 Llei 20/2021

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Nombre de places

Via

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

AE

SE

Policia

C2

1

Estabilització

Concurs-oposició

257

AE

SE

Policia

C2

1

Estabilització

Concurs-oposició

257

AE

SE

Policia

C2

2

Estabilització

Concurs-oposició

257

AE

Tècnica

Tècnic/a medio

A2

1

Estabilització

Concurs-oposició

238

AE

Tècnica

Tècnic/a medio

A2

1

Estabilització

Concurs-oposició

86

AE

Tècnica

Tècnic/a medio

A2

1

Estabilització

Concurs-oposició

89

AG

Adva

_

C1

1

Estabilització

Concurs-oposició

44

AG

Adva

_

C1

1

Estabilització

Concurs-oposició

44

AG

Adva

_

C1

1

Estabilització

Concurs-oposició

46

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs-oposició

144

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs-oposició

212

 

Places Oferta Pública Estabilització de 2022

Places de personal funcionari

Places ocupades des de gener 2016 segons DA 6 Llei 20/2021

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Nombre de places

Via

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

AE

SE

Tècnic/a Auxiliar

C1

1

Estabilització

Concurs

223

AE

Tècnica

Tècnic/a Superior

A1

1

Estabilització

Concurs

49

AE

Tècnica

Tècnic/a Medio

A2

1

Estabilització

Concurs

221

AE

SE

Tècnic/a Auxiliar

C1

1

Estabilització

Concurs

222

AG

Adva.

_

C1

1

Estabilització

Concurs

211

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

216

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

216

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

216

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

216

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

230

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

230

AG

Adva.

_

C1

1

Estabilització

Concurs

42

AG

SE

Tècnic/a Auxiliar

C1

1

Estabilització

Concurs

47

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

48

AG

Adva.

_

C1

1

Estabilització

Concurs

68

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

105

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

107

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

144

AG

Adva.

_

C1

1

Estabilització

Concurs

121

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

132

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

132

 

Places Oferta Pública Estabilització de 2022

Places de personal funcionari

Places ocupades des de gener 2016 segons DA 8 Llei 20/2021

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Nombre de places

Via

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

AG

Adva

_

C1

1

Estabilització

Concurs

44

AG

Auxiliar

_

C2

1

Estabilització

Concurs

10

 

Places a Oferta Pública Estabilització de 2022

Places de personal laboral

Places ocupades des de gener 2016 segons DA 6 Llei 20/2021

Categoria

Nombre de places

Via

Grupo

Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

Personal Serveis Socials

1

Estabilització

C2

Concurs

122

Personal Serveis Socials

1

Estabilització

C2

Concurs

122

Auxiliar Comunicació

1

Estabilització

C1

Concurs

192

Tècnic/a Aux. Comunicació

1

Estabilització

C1

Concurs

194

Tècnic/a Aux. Emissora Ràdio

1

Estabilització

C2

Concurs

193

Locutor/a Emissora Ràdio

1

Estabilització

C1

Concurs

191

Conductor Grua Policia Local

1

Estabilització

C2

Concurs

106

Oficial 1 Paleta

1

Estabilització

C2

Concurs

80

Oficial 1 Paleta

1

Estabilització

C2

Concurs

80

Oficial 1 Paleta

1

Estabilització

C2

Concurs

80

Oficial 2 Paleta

1

Estabilització

C2

Concurs

83

Peo d'ofici Lampista

1

Estabilització

C2

Concurs

77

Peo d'ofici Construcció

1

Estabilització

AP

Concurs

74

Peo d'ofici Construcció

1

Estabilització

AP

Concurs

75

Personal qualificat: Oficial 1a Lampista

1

Estabilització

C2

Concurs

67

Personal qualificat: Oficial 1a Lampista

1

Estabilització

C2

Concurs

67

Personal qualificat: Oficial 1a Lampista

1

Estabilització

C2

Concurs

67

Personal qualificat: Oficial 2a. Jardiner

1

Estabilització

C2

Concurs

64

Personal qualificat: Oficial 2a. Jardiner

1

Estabilització

C2

Concurs

64

Personal qualificat: Oficial 2a. Jardiner

1

Estabilització

C2

Concurs

64

Peó d'ofici Jardiner

1

Estabilització

AP

Concurs

65

Peó d'ofici Jardiner

1

Estabilització

AP

Concurs

65

Peó d'ofici Jardiner

1

Estabilització

AP

Concurs

65

Peó d'ofici Jardiner

1

Estabilització

AP

Concurs

65

Peó d'ofici Jardiner

1

Estabilització

AP

Concurs

65

 

Places a Oferta Pública Estabilització de 2022

Places de personal laboral

Places ocupades des de gener 2016 segons DA 6 Llei 20/2021

Categoria

Nombre de places

Via

Grupo Sistema selectiu

Codi lloc Rllt 2021 vigent

Peó magatzamer

1

Estabilització

AP

Concurs

82

Peó d'ofici manteniment Camp de Futbol

1

Estabilització

AP

Concurs

181

Personal qualificat: Oficial 2a Manteniment Pavelló

1

Estabilització

C2

Concurs

76

Tèccnica Auxiliar Biblioteca

1

Estabilització

A2

Concurs

141

Auxiliar Biblioteca

1

Estabilització

C2

Concurs

142

Auxiliar Biblioteca

1

Estabilització

C2

Concurs

142

Monitor Esports

1

Estabilització

C2

Concurs

183

Coordinador Punt Informació Juvenil

1

Estabilització

C2

Concurs

273

Informador/a Turístic

1

Estabilització

C2

Concurs

171

Informador/a Turístic

1

Estabilització

C2

Concurs

171

Monitor/a Aerobic

1

Estabilització

C2

Concurs

182

Monitor/a Aerobic

1

Estabilització

C2

Concurs

182

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Netejador/a Edificis

1

Estabilització

AP

Concurs

69

Encarregat recollida escombraries i neteja

1

Estabilització

C2

Concurs

70

Peó Especialista Conductor

1

Estabilització

AP

Concurs

71

Peó Especialista Conductor

1

Estabilització

AP

Concurs

71

Peó Especialista Conductor

1

Estabilització

AP

Concurs

71

Peó

1

Estabilització

AP

Concurs

73

Peó

1

Estabilització

AP

Concurs

73

Peó

1

Estabilització

AP

Concurs

73

Peó

1

Estabilització

AP

Concurs

73

Peó

1

Estabilització

AP

Concurs

73

Educadora Llar Infants

1

Estabilització

C1

Concurs

134

Educadora Llar Infants

1

Estabilització

C1

Concurs

134

Educadora Llar Infants

1

Estabilització

C1

Concurs

134

Educadora Llar Infants

1

Estabilització

C1

Concurs

134

Monitor/a Llar Infants

1

Estabilització

C2

Concurs

135

Monitor/a Llar Infants

1

Estabilització

C2

Concurs

135

Temps de Lleure

1

Estabilització

C2

Concurs

131

Els processos selectius respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència. En aquest sentit, de conformitat amb l'establert amb la Llei 20/2021 es convocaran a través del sistema de concurs-oposició o concurs segons els criteris que determinen la Llei.

Tercer. PUBLICAR aquesta resolució en la web municipal, en el taulell d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i notificar-la als representants de personal, tant funcionari com laboral, i si s'escau a les seccions sindicals. Quart. Comunicar aquesta resolució al Tribunal del procés de selecció.

Quart.- CONVOCAR les places ofertades en execució en el termini improrrogable de tres anys, en el cas de l'Oferta Pública Ordinària a comptar des de la data de publicació i en el cas de l'Oferta Pública d'Estabilització segons la Llei 20/2021, la publicació de les convocatòries dels processos selectius per la cobertura de les places haurà de producir.se abans del 31 de desembre de 2022 sent la resolució d'aquests processos selectius haurà d'estar finalitzada abans del 31 de desembre de 2024.

Contra la resolució d'aprovació de les ofertes públiques es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació. També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu que correspongui, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acte o de la notificació de la desestimació del recurs de reposició.

Roda de Berà, 25 de maig de 2022

Pere Virgili Domínguez

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.