Ayuntamiento de Reus. EDICTO relativo a la modificación de las ofertas públicas de empleo del Ayuntamiento de Reus para los años 2018, 2019 y 2020, y la oferta pública de empleo para la estabilización de la ocupación temporal del Ayuntamiento de Reus, de

EDICTE relatiu a la modificació de les ofertes públiques d'ocupació de l'Ajuntament de Reus per als anys 2018, 2019 i 2020, i l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Reus, de conformitat a l'establert a l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Per Decret de data 25 de maig de 2022 número 2022009961 s'aprova la modificació de les Ofertes Públiques d'Ocupació de l'Ajuntament de Reus per als anys 2018, 2019 i 2020 , i l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Reus, de conformitat l'establert a l'art. 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, d'aquest Ajuntament, donant a l'expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:

Funcionaris de carrera:

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO2017)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Una. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO2018)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Tres. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs oposició (OPO2018)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala Tècnica, classe tècnica diplomada. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Mitjà/ana de Salut Pública. Torn: Promoció Interna. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe comeses especials. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO2018)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala Tècnica, classe tècnica diplomada. Nombre de vacants: Una. Denominació: Enginyer/a tècnic/a. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada. Nombre de vacants: Dos. Denominació: Enginyer/a tècnic/a. Torn lliure. Concurs oposició (OPO 2019)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: una. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn lliure. Concurs oposició (OPO 2019)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: set. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn: promoció interna. Concurs de mèrits (OPO 2019)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: una. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn: lliure. Concurs de mèrits (OPO 2019)

Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: onze. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs oposició (OPO 2019)

Personal laboral fix:

Nivell titulació: Graduat escolar o FP1 o equivalent. Denominació: Auxiliar Tècnic/a de Comeses Especials. Nombre de vacants: Sis. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge. Nombre de vacants: Una. Torn: reservat a persones amb discapacitat. Torn restringit. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Llicenciatura en Documentació o grau en Informació i documentació. Denominació del lloc: Tècnic/a superior de Biblioteca. Nombre de vacants: Una. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Diplomat en Biblioteconomia i informació o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a mitjà/a Bibliotecari. Nombre de vacants: Una. Torn: Promoció interna. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Llicenciatura en periodisme o grau. Denominació del lloc: Tècnic/a Superior de Comunicació. Nombre de vacants: Una. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent. Denominació del lloc: Programador/a. Nombre de vacants: Dos. Torn lliure. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a de sistemes. Nombre de vacants: Dos. Promoció interna. Concurs de mèrits (OPO 2018)

Nivell de titulació: Llicenciatura o grau en pedagogia. Denominació del lloc: Tècnic/a superior (pedagog/a). Nombre de vacants: una.Torn: Promoció interna. Concurs de mèrits (OPO 2019)

Nivell de titulació: Diplomat en Biblioteconomia i informació o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a mitjà/ana Bibliotecari. Nombre de vacants: una. Torn: promoció interna. Concurs oposició (OPO 2019)

Nivell titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Nombre de vacants: una. Torn: lliure. Concurs de mèrits (OPO 2019)

Nivell titulació: Llicenciatura o Grau en Documentació. Denominació del lloc: Tècnic/a superior arxiver/a. Nombre de vacants: Una. Torn: Promoció interna. Concurs de mèrits (OPO 2020)

Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en ciències socials i jurídiques. Denominació del lloc: Director/a de Centre Cívic. Nombre de vacants: Una. Torn: lliure. Concurs de mèrits (OPO 2020)

Oferta Pública d'Ocupació addicional d'estabilització de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2022:

Funcionaris de carrera

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe comeses especials. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn lliure. Concurs oposició

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: vuit. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs oposició

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: una. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva. Torn lliure. Concurs de mèrits

Personal laboral fix

Nivell titulació: Diplomatura o Grau en Educació social. Denominació del lloc: Educador/a social. Nombre de vacants: Una. Torn lliure. Concurs de mèrits

Nivell titulació: Diplomatura o Grau en Treball social. Denominació del lloc: Treballador/a social. Nombre de vacants: tres. Torn lliure. Concurs oposició

Nivell de titulació: Diplomatura o Grau en Ciències Socials i jurídiques. Denominació del lloc: Director/a de Centre Cívic. Nombre de vacants: una. Torn lliure. Concurs de mèrits

Nivell de titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau Superior o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a auxiliar de biblioteca. Nombre de vacants: una. Torn lliure. Concurs oposició

Nivell de titulació: Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: Auxiliar tècnic/a de biblioteca. Nombre de vacants: una. Torn lliure. Concurs oposició

Nivell de titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: peó. Nombre de vacants: una. Torn lliure. Concurs oposició

Nivell de titulació: Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: dinamitzador/a. Nombre de vacants: una. Torn lliure. Concurs de mèrits

Nivell de titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau Superior o equivalent. Denominació del lloc. Tècnic/a dinamitzador/a. Nombre de vacants: dos. Torn lliure. Concurs de mèrits

Nivell de titulació: Diplomatura o Grau. Denominació del lloc: Tècnic/a mitjà/na de salut pública. Nombre de vacants: una. Torn lliure.Concurs oposició

Nivell de titulació: Llicenciatura o grau.Denominació del lloc: Tècnic/a superior. Nombre de vacants: una. Torn lliure Concurs oposició

Nivell de titulació: Llicenciatura o grau en psicologia.Denominació del lloc: Tècnic/a superior. Nombre de vacants: una. Torn lliure Concurs oposició

Nivell de titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge. Nombre de vacants: Una. Torn: reservat a persones amb discapacitat. Torn restringit. Concurs de mèrits

Nivell de titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a de projectes informàtics. Nombre de vacants: Dos. Torn lliure. Concurs oposició

Reus, 26 de maig de 2022

Jaume Renyer Alimbau

Secretari general

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.