Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona). ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para estabilización, año 2022. 224 plazas entre ellas de administrativo, auxiliar administrativo, recepcionistas y otras...

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a estabilització, any 2022.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió extraordinària i urgent de data 25 de maig de 2022, ha aprovat l'oferta pública d'ocupació per l'estabilització d'ocupació temporal en aplicació de les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, que consta de 224 places d'acord amb el detall següent:

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: AE Administració Especial ; AG Administració general 

Subescala: SE Serveis Especials; TEC Tècnica; ADM Administrativa; AUX Auxiliar; SUB Subalterna; TSUP Tècnica Superior

Classe: CESP Comeses Especials; POFI: Personal d'Oficis; TMIT Tèc. Mitjanes; TAUX Tècnica Auxiliar; TSUP Tècnica Superior

Sistema Selectiu: C Concurs; CO Concurs-oposició

 

DENOMINACIÓ PLAÇA

ESCALA

SUB-ESC

CLAS-SE

GR / SGR

PLA-CES

SISTEMA SELECTIU

CODIS

TÈCNIC/A SUPERIOR

AE

SE

CESP

A/A1

2

C

100829, 100932

TÈCNIC/A SUP. GESTIÓ CADASTRAL

AE

SE

CESP

A/A1

1

C

100516

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA

AE

SE

CESP

A/A2

21

C

100886, 200001, 200002, 200003, 200005, 200006, 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200013, 200014, 200015, 200016, 200017, 200018, 200020, 200022, 200023, 200067

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA

AE

SE

CESP

A/A2

5

CO

200004, 200012, 200019, 200021, 200024

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ

AE

SE

CESP

A/A2

3

C

100548, 100549, 100694

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EDUCACIÓ

AE

SE

CESP

A/A2

1

C

200025

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ESPORTS

AE

SE

CESP

A/A2

2

C

100732, 100859

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA INFORMATICA

AE

SE

CESP

A/A2

1

C

100840

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA INST. ESPORTIVES

AE

SE

CESP

A/A2

1

C

100524

EDUCADOR/A

AE

SE

CESP

C/C1

1

CO

100201

TÈCNIC/A AUXILIAR

AE

SE

CESP

C/C1

10

C

100868, 100877, 100878, 100879, 100880, 100881, 100882, 100883, 200068, 200069

TÈCNIC/A AUXILIAR

AE

SE

CESP

C/C1

1

CO

100909

AGENT NOTIFICADOR

AE

SE

POFI

AP

1

CO

100294

OPERARI/ÀRIA

AE

SE

POFI

AP

4

C

100303, 100304, 100305, 100311

RECEPCIONISTA

AE

SE

POFI

AP

8

C

100707, 100708, 100792, 100889, 100890, 100891, 100892, 100912

ENCARREGAT/DA BRIGADA

AE

SE

POFI

C/C1

1

C

100531

CUINER/A

AE

SE

POFI

C/C2

2

C

100194, 100484

OFICIAL/A DE MANT. I SERVEIS

AE

SE

POFI

C/C2

6

C

100231, 100474, 100475, 100476, 100477, 100483

OFICIAL/A DE MANT. I SERVEIS

AE

SE

POFI

C/C2

1

CO

100235

SOBREESTANT

AE

TEC

TAUX

C/C1

1

C

100888

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

AE

TEC

TMIT

A/A2

2

C

100083, 100847

DIPLOMAT/DA INFERMERIA

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100087

EDUCADOR/A SOCIAL

AE

TEC

TMIT

A/A2

8

C

200031, 200038, 200040, 200046, 200048, 200049, 200050, 200051

EDUCADOR/A SOCIAL

AE

TEC

TMIT

A/A2

2

CO

200044, 200047

ENGINYER/A TÈCNIC/A

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100834

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

CO

200052

MESTRE/A ESP. EDUCACIÓ INFANTIL

AE

TEC

TMIT

A/A2

2

C

100915, 100917

TÈCNIC/A EDUCACIO

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100104

TÈCNIC/A TREBALL SOCIAL

AE

TEC

TMIT

A/A2

14

C

200027, 200028, 200029, 200030, 200032, 200033, 200034, 200035, 200036, 200037, 200039, 200041, 200042, 200043

ARQUITECTE SUPERIOR

AE

TEC

TSUP

A/A1

2

C

100767, 200053

BIÒLEG/OGA

AE

TEC

TSUP

A/A1

1

C

100079

ENGINYER/A SUPERIOR

AE

TEC

TSUP

A/A1

1

CO

200045

SOCIÒLEG/OGA

AE

TEC

TSUP

A/A1

1

CO

200026

ADMINISTRATIU/VA ADM. GENERAL

AG

ADM

 

C/C1

1

C

100552

ADMINISTRATIU/VA ADM. GENERAL

AG

ADM

 

C/C1

1

CO

100566

AUXILIAR ADM. GENERAL

AG

AUX

 

C/C2

32

C

100002, 100034, 100040, 100042, 100053, 100054, 100059, 100064, 100439, 100497, 100540, 100542, 100568, 100577, 100583, 100587, 100592, 100609, 100629, 100667, 100688, 100691, 100740, 100741, 100766, 100772, 100776, 100785, 200057, 200060, 200061, 200062

AUXILIAR ADM. GENERAL

AG

AUX

 

C/C2

12

CO

100498, 100569, 100690, 100807, 200054, 200055, 200056, 200058, 200059, 200063, 200064, 200065

CONSERGE

AG

SUB

 

AP

3

C

100069, 100078, 100440

TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL

AG

TSUP

 

A/A1

2

C

100835, 100836

TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL

AG

TSUP

 

A/A1

1

CO

100010

TOTAL PLACES DEL PERSONAL FUNCIONARI

162

 

PERSONAL LABORAL

Escala: AE Administració Especial ; AG Administració General

Subescala: SE Serveis Especials; TEC Tècnica; ADM Administrativa; AUX Auxiliar; SUB Subalterna; TSUP Tècnica Superior

Classe: CESP Comeses Especials; POFI: Personal d'Oficis; TMIT Tèc. Mitjanes; TAUX Tècnica Auxiliar; TSUP Tècnica Superior

Sistema Selectiu: C Concurs; CO Concurs-oposició

 

DENOMINACIÓ PLAÇA

ESCALA

SUB-ESC

CLAS-SE

GR / SGR

PLA-CES

SISTEMA SELECTIU

CODIS

TÈCNIC/A SUPERIOR

AE

SE

CESP

A/A1

1

C

100911

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA

AE

SE

CESP

A/A2

4

C

100861, 100862, 100875, 100876

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA

AE

SE

CESP

A/A2

1

CO

100816

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MEDI AMBIENT

AE

SE

CESP

A/A2

1

C

100526

TÈC. MITJÀ/ANA SERVEIS SOCIALS

AE

SE

CESP

A/A2

1

C

100639

EDUCADOR/A

AE

SE

CESP

C/C1

1

C

100357

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA

AE

SE

CESP

C/C1

1

C

100643

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA

AE

SE

CESP

C/C1

1

CO

100644

AUXILIAR CLINICA

AE

SE

CESP

C/C2

1

C

100358

AUX. OPERADOR/A I ATENCIÓ CIUT.

AE

SE

CESP

C/C2

1

C

100852

AUX. OPERADOR/A I ATENCIÓ CIUT.

AE

SE

CESP

C/C2

1

CO

100849

AUXILIAR RESIDÈNCIA AVIS

AE

SE

CESP

C/C2

1

C

100522

TREBALLADOR/A FAMILIAR

AE

SE

CESP

C/C2

10

C

100348, 100350, 100351, 100353, 100354, 100355, 100356, 100715, 100716, 100885

AJUDANT/A CUINA

AE

SE

POFI

AP

1

C

200066

OPERARI/ÀRIA

AE

SE

POFI

AP

11

C

100269, 100386, 100388, 100391, 100398, 100399, 100402, 100426, 100430, 100433, 100508

OPERARI/ÀRIA

AE

SE

POFI

AP

1

CO

100387

ENCARREGAT/DA BRIGADA

AE

SE

POFI

C/C1

1

C

100617

CUINER/A

AE

SE

POFI

C/C2

1

CO

100404

OFICIAL/A CONDUCTOR/A

AE

SE

POFI

C/C2

1

C

100618

OFICIAL/A INSTAL·LACIONS ESPORT.

AE

SE

POFI

C/C2

3

C

100749, 100750, 100821

OFICIAL/A MECÀNIC/A

AE

SE

POFI

C/C2

1

CO

100486

TÈCNIC/A AUXILIAR GABINET PREMSA

AE

TEC

TAUX

C/C1

1

C

100335

EDUCADOR/A SOCIAL

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100345

ENGINYER/A TÈCNIC/A

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100874

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

CO

100545

TÈCNIC/A TREBALL SOCIAL

AE

TEC

TMIT

A/A2

1

C

100695

ENGINYER/A SUPERIOR AGRÒNOM/A

AE

TEC

TSUP

A/A1

1

C

100867

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL

AG

AUX

 

C/C2

2

C

100869, 100894

CONSERGE

AG

SUB

 

AP

8

C

100258, 100265, 100267, 100272, 100281, 100282, 100610, 100823

CONSERGE

AG

SUB

 

AP

1

CO

100270

TOTAL PLACES PERSONAL LABORAL

62

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut la notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci. Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província en què vostè tingui el seu domicili, sempre que estigui a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona o davant els jutjats contenciosos administratius de la província en què vostè tingui el seu domicili, sempre que estigui a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat, 25 de maig de 2022

David Vicioso Adrià

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.