Oferta de empleo público de estabilización de la ocupación temporal de la Administración de la Generalitat de Cataluña por un total de 39.209 plazas, desglosadas en 11.776 plazas del sector de personal de administración y técnico; 27.433 plazas de funcion

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

La present Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal s'aprova en el marc del que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Si bé l'actual marc normatiu de la funció pública ha establert limitacions en el nomenament del personal funcionari interí i en la contractació de personal laboral temporal, circumscrivint-los a casos excepcionals i taxats vinculats a l'estricta necessitat i urgència fins a la seva cobertura per funcionaris o funcionàries de carrera, l'evolució de l'ocupació en el sector públic de la Generalitat es caracteritza per un augment continuat de la taxa de temporalitat, que s'ha situat entorn a un percentatge del 35,5 per cent dels empleats i empleades públics amb un vincle professional temporal amb aquesta Administració.

La Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el contracte de durada determinada, ha tingut impacte directe en aquesta qüestió atès que apunta cap a una clara preeminència de la prestació de serveis amb caràcter permanent com a forma més comuna de relació administrativa i laboral i identifica, com a objectius essencials, la millora de la qualitat del treball de durada determinada garantint el respecte al principi de no-discriminació i l'establiment d'un marc per evitar els abusos derivats de la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada. En atenció al contingut d'aquest clàusula, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea —en endavant, TJUE— ha considerat que l'aplicació de les solucions efectives i dissuasives depenen del Dret nacional, instant les autoritats nacionals a adoptar mesures efectives i adequades per prevenir i, en el seu cas, sancionar un eventual ús abusiu de la temporalitat. En atenció al que s'ha exposat, la doctrina que ha fixat el TJUE en aquesta matèria commina les autoritats espanyoles per incorporar mesures efectives que dissuadeixin i, en el seu cas, sancionin l'abús de la temporalitat; i que les diferències en el règim jurídic del personal temporal i del permanent han de justificar-se únicament en raons objectives orientades a una concreta finalitat. Alineat amb les finalitats esmentades, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, incorpora en el seu component 11, relatiu a la Modernització de les Administracions Públiques, la reforma orientada a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i la primera de les actuacions previstes és l'adopció de mesures per millorar l'eficiència dels recursos humans reduint els alts nivells de temporalitat i flexibilitzant la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. L'objectiu de la reforma és situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8 per cent en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, incidint en tres àmbits: l'adopció de mesures immediates orientades a reduir l'elevada temporalitat; l'articulació de mesures eficaces per prevenir i sancionar l'abús i el frau en la temporalitat en el futur; i la potenciació de l'adopció d'eines i una cultura de la planificació per a una millor gestió dels recursos humans.

L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública addicionalment als processos d'estabilització que van preveure les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018. Concretament, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament com a mínim en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. A les places del cos d'Advocacia de la Generalitat de Catalunya, s'ingressarà mitjançant el sistema d'oposició lliure, d'acord amb la seva normativa específica, en concret, la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es preveu que les places afectades per les taxes de reposició addicionals per a l'estabilització de l'ocupació temporal autoritzades per les lleis de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 i 2018, seran incloses dins aquest nou procés d'estabilització sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i no haguessin estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Per a aquest procés d'estabilització, la normativa estatal de caràcter bàsic preveu, d'acord amb el que s'acordi en el marc de la negociació col·lectiva de l'àmbit respectiu, el respecte dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Pel que fa al calendari per a la seva aprovació, es preveu que l'oferta d'ocupació que articuli els processos d'estabilització esmentats, s'hagi d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

D'altra banda, la disposició addicional sisena del Text legal habilita les administracions públiques per tal de convocar, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, pel sistema de concurs, aquelles places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

A més, la disposició addicional vuitena estableix que aquests processos d'estabilització mitjançant el sistema de concurs han d'incloure en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos d'estabilització han de garantir l'aplicació dels principis de mèrit i capacitat i la resta de principis que regeixen l'accés a l'ocupació pública previstos en l'article 23.2 de la Constitució espanyola.

L'article 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix que, per a aquest exercici, les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s'estableixin. Així mateix, s'autoritza al Govern a incorporar a la taxa de reposició d'efectius les places incloses en ofertes anteriors que no s'hagin executat.

La present oferta d'ocupació pública esdevé un instrument idoni per contribuir a assolir l'objectiu final i prioritari de situar la taxa de temporalitat en places estructurals per sota del 8 per cent en data 31 de desembre de 2024, d'acord amb les exigències de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

En atenció a la finalitat de reduir l'índex de temporalitat en l'ocupació pública i la identificació de les característiques de les places objecte d'oferta d'ocupació pública que efectua la normativa legal habilitant, la present oferta no preveu la cobertura de places mitjançant el torn de promoció interna. Tanmateix, s'estableix una garantia d'aquesta promoció interna a través dels compromisos d'impulsar les actuacions necessàries per tal d'habilitar l'aprovació de futurs processos selectius de promoció interna, en què el nombre de places es calcularan d'acord amb els percentatges previstos normativament i sobre la base del nombre total de places ofertades.

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable, en aquesta oferta es preveu una reserva de, com a mínim, el 7 per cent del total de places perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat, del qual el 2 per cent d'aquestes places s'han de reservar per a aquelles persones que acreditin discapacitat intel·lectual. En la present oferta, aquesta reserva se circumscriurà a les places objecte d'oferta pel sistema de concurs oposició d'estabilització i, respecte del cos d'Advocacia de la Generalitat, es reserva en el sistema d'oposició per estabilització.

Pel que fa a les primeres destinacions obtingudes mitjançant els processos selectius que es desenvolupin en execució de la present oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal, s'estableix que les adjudicacions ho seran amb caràcter provisional, als efectes de preservar el dret a la mobilitat dels funcionaris i funcionàries de carrera d'acord amb el que preveu el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.

Addicionalment a l'anterior, es possibilita que es pugui romandre en la mateixa plaça ocupada temporalment si aquesta resulta adjudicable en aquests processos per al cas que se superi el corresponent procés selectiu per part de la persona que l'ocupa. Els llocs de treball de personal docent no universitari seran proveïts d'acord amb el sistema d'adjudicació de destinacions provisionals per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics a l'inici del curs següent a la publicació de la resolució d'aprovació de les persones seleccionades en les corresponents convocatòries. Quant al personal laboral docent, la destinació provisional serà determinada en funció de les plantilles dels centres vigents a l'inici de curs en què finalitzi el respectiu procediment de selecció.

En aquest sentit, s'ha de significar que la present oferta no es refereix en cap cas a llocs de treball específicament identificats sinó exclusivament a places dels corresponents cossos, escales i categories professionals atès que els llocs de treball es concretaran amb motiu de la seva adjudicació com a resultat de la convocatòria respectiva.

Així mateix, en atenció a la finalitat de reduir l'ocupació temporal i garantir l'efectivitat dels processos selectius, es preveu que el nombre de places objecte de convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits en compliment de l'objectiu d'estabilització poden acréixer les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització i a l'inrevés, sens perjudici de les places de personal docent que es regeixen per la normativa sectorial d'aplicació.

El Departament d'Economia i Hisenda ha emès el seu informe favorable en relació amb la present oferta d'ocupació pública.

Així mateix, s'ha donat compliment a allò que determina l'article 37.1 l) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, desglossades en 11.776 places del sector de personal d'administració i tècnic; 27.433 places de funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d'Educació; i 7.636 places de personal estatutari dels serveis de salut i laboral al servei de l'Institut Català de la Salut.

De conformitat amb els articles 5.c) i 6.1.c) del text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 4.1 del Decret 222/2016, de 15 de març;

A proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, d'Economia i Hisenda, i d'Educació, el Govern.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.