Oposiciones para Mossos d'Esquadra

Aula Magna - Centros de formación

Prepara la oposición para Mosso d'Esquadra

 • Somos líderes en porcentaje de aprobados y logro de plazas en toda Catalunya.
 • Más de un 50 % de los aspirantes aprobados en la provincia de Tarragona han sido alumnos de nuestro centro.
 • 1 de cada 7 Mossos d'Esquadra de toda Catalunya se ha formado en nuestros centros.
 • Más de 1.500 aprobados, a lo largo de más de 20 años se han preparado con nosotros.
Duración

Duración

De 7 a 10 meses. Convocatorias anuales

Horario

Horario

Consultar horarios

Titulación

Titulación

Se expedirá un certificado de asistencia

Grupos

Grupos

Grupos limitados según normativa Covid-19

Tipo de curso

Tipo de curso

Presencial

Preparación

Preparación

Pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas

Elements claus i canvis 1a fase

CONVOCATÒRIA M.E. escala bàsica 46/2 

800 (mín.336 per dones) pl + 40 pl             DOGC Núm. 8582 12.01.2022

REQUISITS: edat mín. 18 anys, nacionalitat espanyola, estudis mín. bat o equivalent, aptitud psicofísica (veure annex 3), no atecedents penals, carnet conduir B, no separació expedient disciplinari administració, pagament taxa, i compromís arma- declaració jurada.

DATA LÍMIT presentació d’instàncies 9.02.2021.

IMPORT TAXA D’INSCRIPCIÓ – ordinària 36’1€/ familia monoparental o nombrosa 22’55€ / més categoría especial 13’55€ / desocupats/des sense prestació 0€. El pagament es pot fer en línea (tarja de crèdit/débit) o carta de pagament (caixer automàtic Caixabank).

NOVETAT- MÉRITS títol ACTIC inicial (0’5) –mig (1) -avançat (1’5 punts).

1r EXAMEN- CONEIXEMENTS + PSICOTÈCNICS APTITUDINALS + IDIOMA (voluntàri no eliminatori) – Previó: lloc Campus Catalunya- Tarragona / data 23 d’abril 2022.

Prova de CONEIXEMENTS: 30 preguntes, 4 opcions, es descomptarà ¼ la resposta incorrecte. Segons temari definit de l’oposició. Es puntuarà de 0 a 10, nota de tall o criteri 4. Temps: 35’.

Prova d’APTITUD: raonament abstracte/ espaial/ verbal/ numèric/ perceptiu. Probable prova omnibus (única prova) de 80 preguntes. Es puntuarà de 0 a 10, les respostes incorrectes no descomptaran, la nota de tall o criteri será de 5. Temps: 35’.

Prova d’IDIOMES (voluntària): consisteix en la  realització d’un qüestionari-test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomas següents: anglès, francés, alemany, italià, rus, romanés, ucraïnés, arab dialectal (darija), amazic, wólof, mandinga, xinés (mandarí), urdú-indi, panjabi, bengalí, i tagalog. Després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent han de repondré un bloc de 6 preguntes (0’25 punts per pregunta- 4 alternatives, ¼ /0’25 resposta errònia a descomptar) per idioma, i només se’n poden escollir un màxim de 2, amb un màxim de 3 punts o 1’5 per idioma.

Nota de tall- les millors 1680 notes dels aspirants-dones fins a la resta 2520 aspirants, de la suma de les 3 proves. Així es farà mitja amb el 2n examen, per anar al 3r examen.

2n EXAMEN- PROVES FÍSIQUES - lloc C.A.R. Sant Cugat.   PREVISIÓ-  a partir de maig. CIRCUIT D’AGILITAT (33’33%)/  PRESSIÓ SOBRE BANC (33’33%)/ CURSA LLANÇADORA (33’33%) 

Nota de tall: les millors-dones  1320 aspirants (sumant 1r i 2n examen), fins als 1980 aspirants. Puntuació (0-10): mín.1 punt/prova, mín. 5 punts/total mitja, apte.  Les persones embarrassades o que no hagin complert les 16 setmanes des del naixement podrán sol.licitar l’ajornament de les proves, i també de la 2a fase de l’oposició- curs selectiu. Veure  barems en l’annex 2.

3r EXAMEN- TEST D’ADEQUACIÓ PSICOPROFESSIONAL  PREVISIÓ- a partir de juny/juliol.                                                                      

TESTS PSICOTÈCNICS + QÜESTIONARI versus CV - lloc U.A.U. (Psicologia)

A la prova del Test de Competències caldrà portar un INFORME DE VIDA LABORAL expedit- S.S.

Prova de valoració i de carta de presentació per a la posterior:                                               

ENTREVISTA PERSONAL Qualificació Apte o no apte. Lloc: Comissaria- Travessera Corts BCN

A l’entrevista caldrà portar una FOTOGRAFIA actual en tamany carnet i la vida laboral.   

Es valorarà les següents competències:

RESPONSABILITAT I ORIENTACIÓ A LA QUALITAT,

COOPERACIÓ I TREBALL EN EQUIP,

AUTONOMIA I INICIATIVA,

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES,

ORIENTACIÓ DE SERVEI A LES PERSONES,

ADAPTABILITAT I FLEXIBILITAT,

AUTOCONTROL I RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ,

AUTOGESTIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL,

MOTIVACIÓ I IDENTIFICACIO AMB L’ORGANITZACIÓ,

I HABILITATS SOCIALS I COMUNICATIVES

Competències claus: RESPONSABILITAT I ORIENTACIÓ A LA QUALITAT, AUTOCONTROL I RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ, AUTOGESTIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL.

Puntuació: otenir una puntuació min. 50 punts, cada competència es valorar d’1 a 10 punts, i caldrà tenir una puntuació min. en cada competència claus superior a 3 punts.

4t EXAMEN- PROVA DE CATALÀ (possible excepció) lloc UAB. PREVISIÓ- al llarg de l’estiu. Els aspirants que tinguin el corresponent certificat de nivell C1, en el termini de 10 dies hàbils a l’endemà de la publicació de la llista de persones convocades a la prova d’aptitud psicofísica, hauran de presentar: orginal + fotocòpia al Dept d’Interior- registre i fer constar les dades de l’oposició. La resta hauran de fer una Prova ESCRITA i ORAL durant 1h i 30’. essent apte o no apte.

5é EXAMEN - PROVA APTITUD PSICOFÍSICA (Revisió física) lloc a determinar. PREVISIÓ- al llarg de l’estiu.      IMPORTANT- veure les causes d’exclusió mèdica a les bases- Annex 3.

Es realitzarà comprovació de TATUATGES, essent no aptes aquells que tinguin un contingut contrari als principis, valors i competències del Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya.

FASE DE CONCURS

Es valoren com a mèrits els Certificats d’Acreditació de l’ACTIC. 

Nivell Inicial 0’5 punts, Mig 1 punt, i Avançat 1’5 (es valorarà únicament el nivell més alt).

Aquest mèrit es pot assolir fins a la data de publicació de la llista admesos/exclosos a la 5a prova, l’administració farà la comprovació per ella  mateixa (d’ofici).                                                                           

2a FASE- CURS I.S.P.C gener-juny 22/23.

3a FASE- PRÀCTIQUES 12 mesos juliol-juny 23/24.

IMPORTANT- estem davant de l’inici del 2n periode més prolífer de places de la història del CME.

Próximo curso

Descuentos:

 • 10% de la matrícula - Carnet Jove.
 • 20% de la matrícula - Ex alumno del centro en oposiciones o seguridad privada.

Requisitos

 • Tener la nacionalidad española.
 • Haber cumplido 18 años.
 • Tener el título de Bachillerato o equivalente.
 • Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones a desarrollar.
 • Tener el carné de conducir de la categoría B.
 • No estar separado por causa de expediente disciplinario ni inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
 • No haber sido condenado/a por delito alguno o, en caso de haberlo sido, tener extinguida la responsabilidad penal y cancelados los antecedentes penales.
 • Tomar el compromiso de llevar armas mediante una declaración jurada.
 • Pago de la tasa.

Formación

 • Explicación de los contenidos de los distintos ámbitos del temario (conocimiento del entorno, las instituciones y seguridad y policía).
 • Preparación de temas de actualidad.
 • Realización de tests del contenido del temario.
 • Preparación de los test psicotécnicos (abstractos, numéricos, verbales y de personalidad)
 • Realización y corrección de test de personalidad.
 • Preparación de la entrevista.
 • Simulacro de examen real.

Opcionalmente, para la preparación física, el alumno podrá contar con un entrenador que colabora con nuestro centro.

Opcionalmente, si el alumno no tiene acreditado el nivel C de catalán, podrá contar con un filólogo del centro.

Pruebas

1r. EXAMEN

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Consiste en 30 preguntas de 4 opciones. Descontará ¼ la respuesta incorrecta.
La calificación será de 0 a 10 puntos, siendo la nota de corte o criterio será de 4. Duración de la prueba 35’

PRUEBA DE APTITUD

Prueba de razonamiento abstracto/espacial/verbal/numérico/ perceptivo. Probable prueba ómnibus (única prueba) de 80 preguntas.
Se puntuará de 0 a 10. Las respuestas incorrectas no descontarán. La nota de corte o criterio será de 5.
Duración de la prueba 35'.

PRUEBA DE IDIOMAS (voluntaria)

Consiste en la realización de un cuestionario-test dirigido a evaluar la comprensión oral de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, rumano, ucraniano, árabe dialectal (darija), amazic, wolof, mandinga, chino (mandarín) , urdu-indio, panjabi, bengalí y tagalo.
La prueba consiste en escuchar una grabación en el idioma escogido (un máximo de 2 idiomas) y responder a un bloque de 6 preguntas.
La calificación será de 0,25 puntos por pregunta. Las respuestas incorrectas descontarán ¼ de 0,25.

2º. EXAMEN

PRUEBAS FÍSICAS

 • Circuito de agilidad (33,33%)
 • Presión sobre banco (33,33%)
 • Cursa lanzadera (33,33%)

La calificación será de 0 a 10 puntos. Mín. 1 punto/prueba y mín. la suma de 5 puntos de todas las pruebas por ser apto.

3º. EXAMEN

PRUEBA TEST PSICOTÉCNICOS + CUESTIONARIO

Prueba de Test de Competencias y cuestionario de Vida Laboral.

PRUEBA ENTREVISTA PERSONAL

Habrá que llevar una fotografía actual tamaño carné y la vida laboral.
Se realizará una entrevista estructurada sobre aspectos curriculares y personales del sujeto.

4º. EXAMEN
PRUEBA DE CATALÁN

Prueba escrita y oral de la Lengua Catalana. Duración 1h y 30'.
Exención de la prueba a los aspirantes que tengan el correspondiente certificado de nivel C1, en el plazo de 10 días hábiles al día siguiente de la publicación de la lista de personas convocadas en la prueba de aptitud psicofísica.

5º. EXAMEN
PRUEBA APTITUD PSICOFÍSICA

Revisión médica del aspirante. Se realizará comprobación de tatuajes, siendo no aptos aquellos que tengan un contenido contrario a los principios, valores y competencias del Código de Ética de la Policía de Catalunya.

¿Tienes dudas? Te asesoramos y explicamos todo lo que necesites.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Si lo prefieres...

Envíanos un correo

Llámanos de 9:00 horas a 21:00 horas.

Visítenos

Av. República Argentina, 11 Tarragona

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Generalitat. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de Sindicats de l'Administració.

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.