1422399662 phone 32  977 22 22 77          Siguenos en Facebook
Llámanos
Siguenos en Facebook

Decreto Ley 8/2018, de 20 de diciembre, por el que se autoriza la creación de 750 plazas del cuerpo de Mossos y 250 plazas del cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya.


Link oficial

DECRET LLEI 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Exposició de motius

Les polítiques de contenció de la despesa que l'Administració de la Generalitat de Catalunya va haver d'aplicar en exercicis pressupostaris anteriors, atesa la conjuntura econòmica d'aquell moment, han limitat de manera notòria l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública per a la incorporació de personal nou a l'Administració de la Generalitat durant un llarg període de temps.

Aquesta situació ha incidit especialment en l'àmbit de la seguretat i de les emergències, atès que s'han vist afectades tant la plantilla de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra com la plantilla del cos de Bombers de la Generalitat per la manca d'incorporacions de nous efectius. Així, s'ha generat un dèficit estructural en aquestes plantilles que col·loca aquests cossos en una situació significativament deficitària d'efectius que fa inajornable la creació de noves places i l'aprovació immediata d'una oferta parcial d'ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i d'emergències.

Davant d'aquesta realitat, cal procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d'efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l'any 2006, i del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya per cobrir les mancances estructurals que arrossega i que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022, agreujades per l'envelliment del cos. En aquest context, existeix també la necessitat d'estabilitzar l'ocupació temporal de places de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra.

La situació pressupostària actual és la de pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, formalitzada mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018, per la qual cosa les dotacions i crèdits previstos són els que consten a l'esmentada Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, regula a l'article 19 l'oferta d'ocupació pública i, concretament, a l'apartat setè del precepte esmentat s'atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d'altres, als apartats u i sis.

L'apartat u de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de reposició d'efectius per a determinats sectors del 100 per cent, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l'apartat u.5 de l'article 19 permet una taxa de reposició d'efectius del 115 per cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.

Pel que fa a l'apartat sis de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix que “la taxa de reposició d'un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l'article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.

L'article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per aprovar l'oferta d'ocupació pública, i l'article 25 del mateix text determina que el Govern pot autoritzar l'aprovació successiva d'ofertes parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat dels serveis.

Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d'ocupació pública, es procedeix a l'acumulació de les taxes de reposició d'efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s'han de cobrir amb caràcter prioritari d'acord amb la classificació que fa l'article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera inajornable abans de la finalització de l'any 2018.

A la vista del marc normatiu bàsic estatal fixat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, i del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i per tal de donar cobertura amb caràcter d'urgència als llocs dels cossos de seguretat i d'emergències de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha de procedir a l'aprovació de la corresponent oferta parcial d'ocupació pública per al 2018 en relació amb les places necessàries per donar cobertura a les necessitats esmentades.

Aquest Decret llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Interior, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern

 

Decreto:

 

Article 1

Creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2018.

S'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra, de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica, per a l'any 2018, que comptaran amb l'adequada dotació pressupostària.

 

Article 2

Oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2018

El Govern ha de procedir a l'aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2018 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents manifestades.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Autorització al departament competent en matèria d'economia i finances

S'autoritza el departament competent en matèria d'economia i finances a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s'estableix en aquesta norma.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Miquel Buch i Moya

Conseller d'Interior

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Academia Aula Magna Tarragona

mapa

Centro de formación

Aula Magna Tarragona

Aula Magna Tarragona SL nació en Tarragona, hace más de 15 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales.

Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

Aula Magna Tarragona

Certificaciones ISOS de calidad

iso

Descuentos y  Carnet Jove

 • Ex alumnos
 • Parados
Carnet Jove

¿Dónde estamos?

aula donde estamos

Av. República Argentina, 11
43005 Tarragona

CONTACTAR CON NOSOTROS

aula magna contactar

Llamar al 977 22 22 77
Contactar por email

Certificacions i homologacions

 • Centre col•laborador de Sindicats de l'Administració.

  Centre col•laborador de Sindicats de l'Administració.

 • Centre acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut per a mèrits en oposicions.

  Centre acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut per a mèrits en oposicions.

 • Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut -DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic)..

  Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut -DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic)..

 • Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

  Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

 • Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

  Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

 • Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

  Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • Cambridge ESOL | Exam Preparation Center.

  Cambridge ESOL | Exam Preparation Center.

 • Centre de formació autoritzat per la Guàrdia Civil en Guardes Rurals i especialitats.

  Centre de formació autoritzat per la Guàrdia Civil en Guardes Rurals i especialitats.

 • Centre de formació autoritzat pel Departament d’Interior pel Personal de Control d'Accés.

  Centre de formació autoritzat pel Departament d’Interior pel Personal de Control d'Accés.

 • Centre de formació autoritzat per la Seguretat Privada. Ministeri d'Interior; Institut de Seguretat privada de Catalunya.

  Centre de formació autoritzat per la Seguretat Privada. Ministeri d'Interior; Institut de Seguretat privada de Catalunya.

 • Centre reglat de Formació professional (cicles formatius) pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Centre reglat de Formació professional (cicles formatius) pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Centre d'adults reglat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Centre d'adults reglat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • 1