Ayuntamiento de Móra d'Ebre. ANUNCIO por el que se declara desierto el proceso selectivo para proveer el puesto de monitor/a de natación - técnico/a deportivo/a y socorrista y se inicia un nuevo proceso selectivo para la constitución de una bolsa de traba

ANUNCI pel qual es declara desert el procés selectiu per proveir el lloc de monitor/a de natació - tècnic/a esportiu/iva i socorrista i s'inicia un nou procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor aquàtic i socorrista.

Anunci pel que es publica l'Acord de Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2022, pel qual es declarar desert el rocés selectiu iniciat en data 8 de febrer de 2022, per a la constitució d'una borsa de treball i poder seleccionar personal en categoria de monitor aquàtic i socorrista, iniciant-se un nou procés.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2022 s'ha aprovat el que tot seguit es transcriu:

“PRIMER. Declarar desert el procés selectiu iniciat en data 8 de febrer de 2022, per a la constitució d'una borsa de treball i poder seleccionar personal en categoria de monitor aquàtic i socorrista.

SEGON. Iniciar un nou procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball i poder seleccionar personal en categoria de monitor aquàtic i socorrista, per tal de cobrir acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions de titulars, per la substitució de vacants dels llocs de treball, i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, per concurs – oposició de personal laboral temporal sota les modalitats de substitució, d'interinitat o eventual per excés de feina o de relleu, d'acord amb les bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2022. Obrint-se el termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TERCER. Convocar les proves, comunicant-ho als Departaments municipals i als representants de personal, a l'efecte de que designin membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.

QUART. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, , i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament  [http://moradebre.eadministracio.cat] i, en el Tauler”.

Així mateix, s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de selecció:

BASES PER LES QUALS S'HA DE REGIR EL CONCURS – OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR-A NATACIÓ-TÈCNIC/A ESPORTIU/VA I SOCORRISTA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A LA COBERTURA DE PLACES VACANTS, DE SUBSTITUCIONS DE PERSONAL I DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS NO PREVISTES EN LLOCS DE TREBALL.

Primera. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral per ocupar amb caràcter transitori places de Monitor-a natació, Tècnic/a-esportiu/va i Socorrista reservades a personal laboral i/o el desenvolupament de funcions no previstes en llocs de treball a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, mitjançant concurs oposició, a fi i efectes d'establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es produeixin.

Les característiques del lloc de treball a cobrir son les següents:

· Placa: Monitor-a natació, Tècnic/a-esportiu/va i Socorrista

· Adscripció orgànica: Piscines municipals

· Regim: Personal Laboral Temporal

· Jornada: Completa/temps parcial segons necessitats del servei

· Horari: De dilluns a dissabte (amb els dies de descans corresponents)

Segona. Condicions de les persones aspirants

Per a poder ser admeses a participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el darrer dia del termini per a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:

- Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

- Titulació: Estudis relacionats amb l'activitat física (Grau Superior TAFAE – CAFIE/INEF – Magisteri especialitat Educació Física).

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la competència.

- No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

- No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

- Estar en possessió del Nivell suficiència de català C i castellà B2 o equivalent.

- Complir les condicions per a exercir les funcions de la plaça objecte de la convocatòria. En cas de ser cridat per desenvolupar alguna substitució caldrà que la persona seleccionada aporti el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport (o en tràmit d'inscripció o convalidació).

- Es valorarà formació complementària en disciplines relacionades amb monitoratge de fitness, activitats dirigides, musculació, natació, socorrisme... ; així com coneixements en anatomia, biomecànica, embaràs i postpart.

Tercera. Sol·licituds, documentació, presentació i admissió

a) Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el model normalitzat disponible a l'efecte en la Seu electrònica en el tràmit habilitat (https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) o bé en el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, Pça. De Baix, 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. En les que caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, facilitar un número de telèfon fix o mòbil, una adreça electrònica i hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document que acrediti la seva nacionalitat i edat.

- Fotocòpia de la titulació requerida.

- No es valoraran els mèrits no acreditats conforme al que es regula a la base cinquena.

- Documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixement de llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, o bé, documentació acreditativa d'haver superat la prova de nivell de català C en altres processos de selecció de l'administració pública.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana, hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori, els resultats de l'esmentada prova seran d'apte o no apte

- l'informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social (en cas de no aportar aquest document no es valorarà com a mèrit l'experiència laboral al·legada), i contractes i certificats de Serveis prestats en cas d'experiència a l'administració pública.

- Declaració jurada on consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d'incompatibilitats segons la Llei 53/1984, de 26 de Desembre.

- Declaració jurada on consti no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o adequacions del temps i mitjans materials per a la realització de les proves d'aquest procés. En l'acceptació de dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març.

Igualment, les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat però que no ho manifestin inicialment, seran admeses a la realització dels exercicis sense necessitat d'acreditar la seva aptitud abans del seu començament, sens perjudici que superat el procés selectiu hagin d'acreditar la seva capacitat per exercir les funcions per a l'exercici professional de la categoria corresponent. A aquests efectes, els candidats amb discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips multiprofessionals a que es refereix l'article 4.3 del Decret 66/1999, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessionals.

Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpies dels títols o certificats dels cursos, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores. Els cursos que no especifiquen la durada en hores no seran valorats.

b) Presentació

La sol·licitud de participació i la resta de documentació requerida es podrà presentar en el registre general d'aquest Ajuntament o trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (LPACAP), en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Per la mera concurrència al procés selectiu s'entén que la persona aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Quarta. Admissió i exclusió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'alcalde dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la relació de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió si és el cas.

L'esmentada resolució es farà pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la seva seu electrònica(https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) i/o web municipal (http://www.moradebre.cat).

Així mateix, es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions es resoldran en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades.

Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar.

Tots els actes que es derivin de la present convocatòria es faran públics a través de la seu electrònica municipal (https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) i/o web municipal (http://www.moradebre.cat)

Cinquena. Tribunal Qualificador

El Tribunal qualificador estarà format per 5 persones una de les quals desenvoluparà les funcions de presidència i altra les de secretaria, amb la composició següent:

President/a

Vocals:

Dos funcionaris/aries d'igual o superior categoria i els seus suplents

Dues persones empleades públiques municipals de categoria igual o superior al del lloc corresponent. (titulars i suplents)

Una persona empleada pública en representació dels treballadors (titular i suplent).

Secretari/a

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal qualificador s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

La composició concreta del Tribunal qualificador es determinarà per resolució de l'Alcaldia, així com l'aprovació de persones admeses i excloses en la convocatòria, i en la designació dels seus membres s'estarà a allò que es preveu a l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El Tribunal qualificador es constituirà vàlidament sempre que compti amb la presència de la majoria simple dels seus membres, siguin titulars o suplents, i, en tot cas, de les persones que desenvolupen les funcions de presidència i secretaria o qui les substitueixi.

El Tribunal qualificador podrà disposar la incorporació a les seves tasques de persones assessores especialistes, per a totes o algunes de les proves. Aquestes persones es limitaran a l'exercici de les especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el tribunal qualificador.

En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixements de català exigit i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de personal, el Tribunal qualificador pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria de normalització lingüística.

En qualsevol moment, el Tribunal qualificador podrà requerir a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de l'original del seu document nacional d'identitat.

El Tribunal qualificador podrà demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, ja que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits exigits.

SisenaProcés selectiu

a) FASE D'OPOSICIÓ

1. Constarà d'un exercici pràctic o de dos exercicis, un teòric i un altre pràctic, de caràcter obligatori i eliminatori.

En el cas que el tribunal corresponent determini la realització d'un únic exercici, aquest es valorarà sobre 20 punts. Per a la superació de la prova les persones aspirants han d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

En el cas de que el tribunal corresponent determini la realització de dos exercicis un teòric i un altre pràctic, aquests es valoraran sobre 10 punts cadascun d'ells. Per a la superació de cadascuna de les proves les persones aspirants han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cada exercici.

Als efectes d'orientar el contingut de la prova pràctica i valorar la fase de concurs, són funcions genèriques del lloc de treball, entre d'altres, les següents:

- Les assignades amb caràcter general per la normativa bàsica d'aplicació i per les normes sobre estructura i funcions d'aquest Ajuntament.

- Les assignades amb caràcter general per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en particular col·laborar, d'acord amb l'estructura organitzativa, en l'establiment i execució de les mesures corresponents en aquesta matèria.

- Dissenyar i executar les activitats esportives programades pels diferents cursos de natació modificant aquells aspectes que siguin necessaris per tal d'aconseguir els objectius educatius desitjats.

- Verificar els nivells assolits pels alumnes i analitzar les seves necessitats.

- Realitzar el control d'assistència dels alumnes dels diferents cursos i tenir cura del material emprat en el transcurs de les activitats.

- Coordinar les classes amb la resta del personal educador.

- Tasques de vigilància i salvament aquàtic en les piscines municipals.

- Tasques de direcció d'activitas dirigides, assistència als usuaris de la sala fitness…

- D'altres funcions relacionades amb les anteriors.

2. Exercici pràctic

Consistirà en desenvolupar per escrit un supòsit pràctic determinat pel tribunal i relacionat amb les funcions del lloc de treball. A criteri del tribunal, la realització de la prova pràctica podrà ser escrita o bé constar d'una part per escrit i una part d'execució pràctica.

Els temps de realització d'aquest exercici serà determinat pel tribunal abans del començament de la prova i informarà les persones aspirants.

En el cas de que es la realització d'un únic exercici, aquest es valorarà sobre 20 punts. Per a la superació de la prova les persones aspirants han d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts..

3. Temari

1. Metodologia i tipus d'ensenyança en el medi aquàtic. Tipus de sessions per edats i especialitats.

2. Tipologia de treball de condicionament físic en el medi aquàtic.

3. Especialitats de treball en el medi aquàtic: matronatació, natació pre-natal, infantil, adult i gent gran, aquafitness, natació terapèutica,...

4. Primers auxilis en piscines.

5. Funcions del socorrista.

b) FASE DE CONCURS

La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. La seva valoració es realitzarà un cop finalitzada la fase

d'oposició i només s'aplicarà a les persones aspirants que hagin superat la mateixa.

No es valoraran els mèrits al·legats si no s'acrediten amb els documents relacionats en els paràgrafs posteriors.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada efectuada per traductor jurat u organisme degudament autoritzat.

La valoració dels mèrits es realitzarà en base al barem següent:

b.1) Experiència professional: Màxim 6 punts

1.1- Serveis prestats a l'Administració Pública, com a personal funcionari o laboral, en lloc o plaça d'igual o similar categoria, sempre que s'acrediti que s'han realitzat les funcions del lloc de treball a ocupar : 0,50 punts per any complet, fins a un màxim de 4 punts.

Les fraccions de serveis prestats inferiors a l'any es computaran proporcionalment respecte de la puntuació per any.

Per acreditar els serveis prestats, s'ha de presentar certificació de l'administració que indiqui els Serveis prestats, la categoria professional i les funcions, període de temps, i l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'antiguitat i els serveis prestats a l'Ajuntament de Móra d'Ebre no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran d'acord amb les dades que constin en els expedients personals de les persones aspirants que consten en el Servei de Recursos Humans.

Resulta necessari que de la documentació presentada es desprengui que les tasques realitzades están relacionades amb les funcions de la plaça a ocupar.

No es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa, ni els Serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual.

En cas que hi hagin contradiccions entre les dates d'inici i finalització que hi constin en els diferents documents aportats per la persona interessada per acreditar els serveis prestats prevaldrà la que hi figuri a l'informe de vida laboral.

1.2- Serveis prestats a l'empresa privada en lloc o plaça d'igual o similar categoria, sempre que s'acrediti que s'han realitzat les funcions del lloc de treball a ocupar: 0,25 punts per any, fins a un màxim de 2 punts.

Les fraccions de serveis prestats inferiors a l'any es computaran proporcionalment respecte de la puntuació per any.

Per acreditar l'experiència professional a l'empresa privada, s'ha de presentar certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, període de temps, i l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Únicament es podrà valorar l'experiència laboral professional sempre que s'acrediti amb l'informe de vida laboral i el certificat de l'empresa que expressi de forma precisa les funcions determinades en aquesta base.

Resulta necessari que de la documentació presentada es desprengui que les tasques realitzades están relacionades amb les funcions de la plaça a ocupar.

No es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa.

En cas que hi hagin contradiccions entre les dates d'inici i finalització que hi constin en els diferents documents aportats per la persona interessada per acreditar l'experiència professional prevaldrà la que hi figuri a l'informe de vida laboral.

b.2) Titulacions addicional: Màxim 2 punts

Títol de llicenciatura o Grau: 2,00 punts

Títol de diplomatura: 1,00 punt

No es podran valorar les titulacions acreditades com a requisit.

b.3) Formació complementaria: Màxim 3 punts

3.1- Realització de cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts.

La valoració de cada curs es farà segons la durada d'aquest i d'acord amb el barem següent:

Jornades, seminaris i cursos amb durada inferior a 10 hores: 0,05 punts.

Cursos amb durada superior a 10 hores i inferior a 25 hores: 0,10 punts.

Cursos amb durada superior a 25 hores i inferior a 50 hores: 0,20 punts.

Cursos amb durada superior a 50 hores i inferior a 100 hores:0,30 punts.

Cursos amb durada superior a 100 hores: 0,50 punts.

Els cursos, jornades i seminaris que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpies dels documents que acreditin la seva realització, degudament signats per l'entitat organitzadora dels mateixos, i en el que consti el centre emissor dels mateixos i la seva durada en hores.

Els documents en els què no consti la durada de la formació en hores seran valorats amb la puntuació mínima d'aquest barem.

b.4) Entrevista personal

En cas d'empat en la puntuació o puntuacions molt similars, el tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal qualificador sobre qüestions vinculades amb el currículum vitae, d'acord amb les funcions del lloc de treball a què s'adscriurien i a l'experiència professional de la persona aspirant, sense que es puguin tenir en compte els aspectes ja valorats d'acord amb el barem d'aquestes bases.

La puntuació màxima a atorgar serà d'1 punt.

El nombre i la identificació de les persones aspirants que han de realitzar l'entrevista, així com el dia, l'hora i el lloc de celebració es faran públics a través de la seu electrònica municipal (https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) i/o web municipal (http://www.moradebre.cat).

Setena. Relació de persones aprovades, presentació de documents.

L'ordre inicial de les persones aspirants aprovades es determinarà sumant els punts obtinguts en les fases d'oposició i de concurs.

Acabada la qualificació del procés selectiu, el Tribunal Qualificador publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament (https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) i/o web municipal (http://www.moradebre.cat).la relació de persones aprovades per ordre de puntuació descendent, sumant els punts de la fase d'oposició i de la fase de concurs.

Les persones aspirants que hagin estat aprovades hauran de presentar els originals de la documentació que van adjuntar amb la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i acreditar els requisits de capacitat i habilitació establerts en els punts e) i h) en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la llista d'aprovats i sense requeriment previ. Aquests últims extrems es complimentaran amb la presentació del model de declaració adjunt a aquestes bases.

De conformitat amb el que preveu la base tercera, si la documentació presentada no coincideix amb l'original o no es presenta dins de termini, la persona proposada quedarà exclosa del procés selectiu.

Aportada la documentació requerida per part de les persones aprovades, el tribunal qualificador elevarà a l'alcalde la proposta amb la llista de les persones que han aprovat el procés selectiu, en una relació ordenada segons la puntuació total obtinguda, per tal que l'alcalde, mitjançant resolució, aprovi la llista de persones que per estricte ordre de puntuació, podran cobrir les places vacants, les substitucions de places o desenvolupar funcions no previstes en llocs de treball a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, i que integraran la corresponent borsa de treball.

Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, a la seva seu electrònica (https://moradebre.eadministracio.cat/info.0) i/o web municipal (http://www.moradebre.cat), als efectes de considerar-se notificada a totes les persones interessades.

Vuitena. Funcionament de la llista de persones aprovades, borsa de treball

La llista de persones seleccionades tindrà una vigència d'un any a comptar des de la data de la seva aprovació per resolució de l'alcalde.

En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució o bé desenvolupar funcions no previstes en llocs de treball, les persones seleccionades es cridaran d'acord amb l'ordre de puntuació, seguint el procediment següent:

1. El Servei corresponent intentarà contactar amb la persona interessada, telefònicament i si no ho aconsegueix mitjançant la tramesa d'un correu electrònic.

Correspon a les persones seleccionades l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i els números de contacte telefònic adequats.

En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata passarà a la darrera posició de la llista per a ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona següent de la llista.

2. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de nomenament passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la llista i podrà ser nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.

3. Les persones que s'hagin de nomenar o contractar hauran d'haver presentat amb anterioritat al registre general de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, quan siguin convocades, els documents següents:

Certificat negatiu expedit pel Registre Central de Delinqüents Sexuals (en cas de llocs de treball que tinguin relació amb menors).

Declaració d'activitats als efectes de verificar si s'està exercint alguna activitat compatible amb el desenvolupament del lloc de treball o de les funcions, en els termes que disposa la normativa vigent.

Si la persona proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l'inici del nomenament, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la llista i podrà ser nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.

4. La persona candidata mantindrà la seva posició a la borsa de treball en situació de suspensió provisional, en els casos de:

Trobar-se en situació laboral activa.

Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

Intervenció quirúrgica, hospitalització o malaltia justificada.

En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la data en què es produeixin aquestes situacions En cas de no justificar-se dins d'aquest termini passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.

5. En el cas que sorgeixi una nova substitució o necessitat de durada superior a un any o una plaça vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, desprès de formalitzar el nomenament o contractació, la persona tindrà preferència per ocupar de forma temporal aquest lloc de treball i se li oferirà el nou nomenament o contractació. En el cas que el refusés, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la llista per ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona següent de la llista.

6. Quan expiri el nomenament o contracte, la persona integrant de la llista mantindrà la seva posició a la llista.

Novena. Nomenament/contractació. Període de prova

En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució o desenvolupar funcions que no corresponen a un lloc de treball, les persones seleccionades es cridaran d'acord amb l'ordre de puntuació, sempre que existeixi consignació pressupostària suficient i adequada, i seran nomenades o contractades amb un període de prova per un període màxim d'1 mes, a valorar, en cada cas, atenent a la durada del nomenament o la contractació.

Durant el període de prova es realitzarà una avaluació per part de la persona responsable del servei o secció, que tindrà en compte l'aplicació de coneixements pràctics i de la formació, la capacitat per a la realització de tasques i grau de fiabilitat en aquestes, disposició de complir o acceptar suggeriments i indicacions, la relació i integració en equips de treball i col·laboració amb la resta de treballadors, capacitat d'assumir tasques encomanades i acceptar com a propis els resultats, capacitat de prendre decisions i el nivell de dedicació efectiva al compliment de les seves funcions.

Si no es supera el període de prova es produirà el cessament de l'empleat públic i deixarà de formar part de la llista.

Si la persona renunciés al nomenament o contracte laboral durant la seva durada, passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la llista i podrà ser nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament, sense perjudici d'allò previst a l'apartat cinquè de la base vuitena.

No obstant, si durant el termini de vigència de la llista de persones seleccionades es renunciés en dues ocasions al nomenament o contractació, la persona deixarà de formar part de la llista.

Desena. Impugnacions i recursos

Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats de l'alcalde, si aquests decideixen directament o indirectament en el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podrán interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador les persones interessades poden interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

ANNEX I. MODEL DE SOL·LICITUD

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Població i CP:

Telèfon:

Correu electrònic:

DECLARO

Reunir tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria per la creació d'una borsa de treball de Monitor-a natació, Tècnic/a-esportiu/va i Socorrista

a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea segons la normativa vigent.

b) Tenir 16 anys i no excedir, en el seu cas, l'edat màxima de jubilació legalment establerta.

c) Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.

d) Estar en possessió de la titulació requerida a la convocatòria

e) Acreditar el requisit de llengua catalana nivell C. En cas de no acreditar-ho l'aspirant haurà de superar la corresponent prova de nivell.

g) No haver estat separat ni inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d'incompatibilitats segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

h) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i segon Llei 17/2015. De 21 d juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradica l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

SOL·LICITO

Prendre part en el procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de Monitor-a natació, Tècnic/a-esportiu/va i Socorrista i aporto la següent documentació:

_ Fotocòpia del DNI o del permís de residència.

_ Títol original exigit de la convocatòria o fotocopia del mateix.

_ CV

_ Vida laboral

_ Altre documentació que acrediti l'experiència laboral (contractes, nomenaments, certificats serveis prestats)

_ Certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats.

Móra d'Ebre

Signatura del sol·licitant

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://moradebre.eadministracio.cat] [i, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió], sense perjudici del que estableix l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjuici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Móra d'Ebre, 2 de juny de 2022

Joan Piñol Mora

Alcalde

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.